När Arthur Engberg 1938 blickade tillbaka på den kulturpolitik det socialdemokratiska partiet fört under de första åren vid makten, framhöll han för teaterns del kravet på ”att göra turnéskyldighet till villkor för statsunderstödets åtnjutande”. Från början var oppositionen mot Engbergs kulturpolitik kraftig på denna punkt. Dramaten hade under Pauline Brunius och Ragnar Josephsons ledarskap alltmer lyckats slingra sig ur denna vanskliga koppling. Den obligatoriska turnéverksamheten upplevdes som starkt besvärande för den ordinarie verksamheten på moderscenen. Efter Riksteaterns omorganisation under 1940-talets senare del, som innebar att man började producera egna uppsättningar, försökte Gierow vid sitt tillträde helt avveckla detta tvångsmässiga engagemang. Chefen för Riksteatern, Gösta M. Bergman, protesterade dock hos Teaterrådet. Hans argumentering ger en intressant, men vinklad, analys av teatersituationen i landet. Konsekvenserna av inrättandet av Lilla scenen vid Dramaten och av ett antal nya stadsteatrar i Malmö, Uppsala–Gävle och Norrköping–Linköping hade gjort det svårt för Riksteatern att till sin verksamhet knyta tillräckligt många begåvade artister för att hålla en kvalitativt tillfredsställande nivå, menade Bergman. Av hävd ansågs ett engagemang vid nationalscenen vara något särskilt prestigefyllt för en skådespelare, varför Dramatens utökade verksamhet indirekt kom att få en negativ verkan på svenskt teaterliv i stort. Detta var dock inte någon helt ny företeelse:

I den uppkomna situationen måste centralstyrelsen på det allvarligaste understryka angelägenheten av att Dramatiska teatern snarast återupptager sin verksamhet i landsorten och presenterar för Riksteaterns publik representativa föreställningar i originalbesättning under medverkan också av teaterns främsta artister. En förutsättning för återupptagandet av denna verksamhet anser emellertid centralstyrelsen vara att den kan genomföras utan nämnvärd ökning av Dramatiska teaterns nuvarande personal, då i annat fall Riksteaterns möjligheter att uppehålla en egen produktion skulle bli ytterligare kringskurna.

föregående sida nästa sida

« Index