Även när impulserna gick i omvänd riktning, och utländska teatersällskap gästade Dramatens scen, fick svensk kritik och publik möjlighet att med öppna sinnen ta till sig internationell teaterkonst och samtidigt göra kritiska jämförelser med den inhemska. Sådana besök skedde varje år under Gierows chefsperiod alltifrån Old Vic’s föreställning av King Lear 1951 till Det Norske Teatrets uppsättning av Peer Gynt 1963. Däremellan framförde ärevördiga Comédie-Française, som 1951 besökte Dramaten för tredje gången under 1900-talet, bl.a. Beaumarchais Le Mariage de Figaro. Piraikon Theatron i Athen presenterade tragedier av Aischylos och Sofokles 1962, och den uppmärksammade experimentensemblen Teatro Piccolo från Milano gav både 1953 och 1956 sin tolkning av Goldonis Il servitore di due padroni. Internationella gästspel på den svenska nationalscenen var i och för sig inget nytt grepp av Gierow. De täta besöken innebar ett fullföljande av en tradition som vuxit fram under början av 1900-talet och som inte minst under 1920-talet var mycket livaktig. En höjdpunkt var då den presentation av ett antal Tjechovpjäser som Konstnärliga teatern i Moskva gav 1922. Den Stanislavskijtradition som ansetts ligga till grund för Dramatens spelstil under 1940- och 50-talen hade utan tvekan sina rötter bl.a. i direkta intryck av mästarens uppsättningar av Onkel Vanja och Tre systrar. Kunde gästspelen ha en sådan långtidsverkan bör de ha givit än starkare impulser på kort sikt. Man kan fråga sig vilken betydelse de upprepade besöken av Teatro Piccolo med dess anknytning till commedia dell’arte-traditionen fick för det kraftfulla kroppsspråket i Bengt Ekerots uppsättning av Lars Forssells Kröningen.

Traditionen med internationella gästspel hade brutits till följd av de politiska förvecklingarna under 1930- och 40-talen. Viljan till ökade internationella kulturkontakter accentuerades efter andra världskrigets avspärrning bland svenska intellektuella. En likartad opinion fanns också i andra länder, vilket bl.a. gjorde det möjligt att inom ramen för Théâtre des Nations bredda och fördjupa en internationell orientering.

 föregående sida nästa sida

« Index