För att inte komma på kollisionskurs med stadsteaterprojektet anmärkte Gierow till sist, utan att direkt nämna det vid namn, att den bästa lösningen av folkteaterproblemet i större städer kanske borde sökas i en organisation ”med en central föreställningsverkstad, som successivt skickar ut sina produkter på vandring till olika småscener, vilka sammantagna kunna hopa dess önskvärda masspublik”. Detta var inte bara ett taktiskt utspel. När det var dags att förverkliga ombyggnadsplanerna, utarbetade han i juni 1957 en PM om ”verksamheten under den planerade stängningen”. I en punkt i sin promemoria framhöll han, att teatern fört diskussioner med representanter för Stockholms stad ”om möjligheten att Dramatiska teatern åtager sig vissa delar av dess kretsteaterverksamhet. Staden förbereder en sådan att drivas i egen regi men saknar ännu organisation, verkstäder och ensemble för densamma.” Ett försök till sådant samarbete hade redan påbörjats under föregående spelår, och man räknade med att utvidga det under de följande. Avsikten var att man skulle använda sig av egna produktioner, som ”sedan de slutspelats på moderscenen” kunde föras ut till förorterna utan alltför stora kostnader. Under spelåret 1958—59 sändes fyra produktioner ut till olika scener i Stockholms ytterområden inom ramen för Stockholms stadsteaters kretsteaterverksamhet. Inalles gavs 50 föreställningar. Redan i sin artikel från 1952 framhöll Gierow dock att ”somlig repertoar, klassisk och modern, är obekväm för dylika förflyttningar och sådana scener”. Därmed antydde han Dramatens speciella revir och vilja att profilera sig mot den planerade Stockholms stadsteater.

Även på det lokala planet förde alltså Gierow ett skickligt spel för att ro sina egna ombyggnadsplaner i hamn i trots av det politiskt mer gångbara stadsteaterprojektet. Genom att hårdare profilera Dramatens verksamhet hade Gierow undvikit att komma på kollisionskurs med de två stora innovativa teaterprojekten i tiden, TV-teatern och Stockholms stadsteater. Samtidigt hade hans teater kunnat ge dem bägge en hjälpande hand vid starten.

 föregående sida nästa sida

« Index